Afgreiðslutími:

Opin alla virka daga kl. 08.30 til 16:00.

Almennt um Þjónustumiðstöðina

Í Grafarvogi er starfrækt þjónustumiðstöðin Miðgarður sem sér um alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Hægt er að skila öllum umsóknum um þjónustu borgarinnar til þjónustumiðstöðvarinnar sem ber ábyrgð á að koma þeim í réttar hendur innan borgarkerfisins.

Meginmarkmið með starfsemi þjónustumiðstöðvarinnar er:

 • Að þjónusta verði aðgengilegri og að íbúar geti snúið sér á einn stað með erindi sín.
 • Markviss þjónusta með þverfaglegu samstarfi og samþættingu verkefna.
 • Efling félagsauðs í hverfum og aukið samstarf við íbúa, félagasamtök og aðra í hverfinu.
 • Búa borgina undir framtíðina til þess meðal annars að hún geti tekið við fleiri verkefnum frá ríkinu.

Markmið með auknu samstarfi á sviði félags- og skólaþjónustu er að veita heildstæðari og metnaðarfyllri þjónustu til skóla, einstaklinga og fjölskyldna í hverfinu.
Til að þjónustan verði sem best er lögð áhersla á samvinnu við þá sem til þjónustumiðstöðvarinnar leita.

Vegna skólaþjónustu má vænta :

 • Ráðgjafar og handleiðslu til þeirra sem koma að málefnum barna, hvort sem um er að ræða starfsfólk skóla eða foreldra.
 • Aðstoðar við að koma á samvinnu milli heimilis og skóla.
 • Sálfræðilegrar greiningar og ráðgjafar til foreldra. 

Vegna félagsþjónustu má vænta:

 • Að heildarsýn verði höfð að leiðarljósi í vinnslu mála er varða einstaklinga og fjölskyldur.
 • Félagslegrar ráðgjafar til einstaklinga og fjölskyldna.
 • Hjálp til sjálfshjálpar.

Þú getur pantað tíma í ráðgjöf og/eða fengið nánari upplýsingar um þjónustuna með því að hringja í þjónustumiðstöðina í síma 411-1400 eða senda tölvupóst.

Þekkingarmiðstöð

Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar bera allar skilgreinda ábyrgð á sérverkefnum, hver á sínu sviði. Þekkingarmiðstöðvarverkefni Miðgarðs er „Félagsauður og forvarnir“. Skilgreining Miðgarðs á félagsauði er: „Félagsauður hverfisins byggir á þekkingu, trausti, krafti og samtakamætti þeirra sem þar búa eða starfa og sameiginlegum vilja þeirra til að auðga og þróa samfélagið til betri vegar.“

 

Office hours:

We are open every weekday between the hours of 08:30 to 16:00.

General information about the service centre:

In Grafarvogur you can find the Municipal Service Centre, Miðgarður, which provides various information regarding the services of the city. It is possible to hand in all applications for the city´s services at the service centre, which is then responsible for forwarding them to the relevant party within the city’s services.

The main purpose of the service centre is:

 • That services become more accessible and that residents can turn to a single place with the majority of their queries.
 • Effective service through interdisciplinary cooperation and integration of projects.
 • Increasing social wealth in neighbourhoods, but also furthering collaborative efforts with residents, social organizations, and others in the neighbourhood.
 • Preparing for the city for the future, for instance the possibilities of future projects from the government.

The goal for the increase in cooperation with regards to matters of social- and school services, is to provide a more comprehensive and ambitious services to schools, individuals, and families in the neighbourhood. To make the services the best they can be, an emphasis is placed upon the cooperation with the individuals that seek the service centre’s services.

When it comes to school services, one can expect:

 • Counsellors and individual guidance are offered to the concerned parties in the matters of children, both for a school’s staff and parents.
 • Assistance in establishing a cooperative partnership between homes and their respective schools.
 • Psychological diagnosis and consultation for the parents.

When it comes to social services, one can expect:

 • The idea of the “big picture” will be the focus during the processing of cases in regards to individuals and families.
 • Social counselling for individuals and familes.
 • Giving people assistance, and the tools for self-help.

You can get a consultation appointment and/or get additional information about the services provided by calling the service centre with the number: 411-1400, or by sending an email.

Knowledge centre

The service centres of Reykjavík City all carry defined responsibilities for special projects, each in its own field. The knowledge centre project of Miðgarður is “social wealth and preventive measures”. Miðgarður’s definition of social wealth is: “The social wealth of the neighbourhood is based on the knowledge, trust, energy and teamwork of the persons living or working there and their joint willingness to enrich and develop the society towards a better future.”