Álagning 2022 - upplýsingar

Almennt um fasteignagjöld

Fasteignagjöld skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, sorphirðugjald og gjald vegna endurvinnslustöðva. Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavíkurborgar annast álagningu, reikningagerð og innheimtu gjaldanna. Fram til ársins 2010 voru vatns- og fráveitugjöld innheimt sem hluti af fasteignagjöldum en Veitur sjá nú alfarið um álagningu og innheimtu þeirra.

 

Íbúðarhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Fasteignaskattur 0,18% af fasteignamati 1,6% af fasteignamati
Lóðarleiga 0,2% af lóðarmati 1% af lóðarmati

 

Fjármála- og áhættustýringarsvið Reykjavíkurborgar veitir upplýsingar um álagningu fasteignagjalda og breytingar á þeim í síma 4 11 11 11. Einnig má leita upplýsinga með því að senda tölvupóst á netfangið fasteignagjold@reykjavik.is. Vakin er athygli á því að eigendur geta nálgast álagningarseðla á Rafrænni Reykjavík eða á Ísland.is. Álagningar- og breytingarseðlar eru ekki  sendir í pósti í samræmi við breytingu sem gerð var á lögum nr. 4/1995 sem tók gildi 1. janúar 2019, en þá er sveitarstjórn heimilt að senda tilkynningu um álagningu fasteignaskatts rafrænt.

Álagning fasteignaskatts er framkvæmd samkvæmt II. kafla laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Sveitarfélögum er skylt að leggja á fasteignaskatt á allar fasteignir sem metnar eru í fasteignarmati 31. desember á næstliðnu ári samkvæmt fasteignaskrá. Fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðamótum eftir að þau eru skráð og metin í fasteignaskrá, nema þær séu sérstaklega undanþegnar fasteignaskatti með lögum. Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í fasteignaskrá.

Gjaldstofn til álagningar fasteignaskatts er fasteignamat. Fasteignaskattur reiknast sem hlutfall af fasteignamati miðað við skráða notkun fasteignar.

Fasteignamat

Fasteignamat eignar tekur bæði til húss og lóðar og er fasteignamati skipt í húsmat og lóðarmat. Þjóðskrá Íslands endurmetur skráð matsverð allra fasteigna 31. maí ár hvert. Skal það verð talið fasteignamatsverð frá og með 31. desember þess árs til jafnlengdar næsta árs nema sérstök matsgerð komi til. Þjóðskrá Íslands ber ekki síðar en í júnímánuði ár hvert að gera hverju sveitarfélagi og eiganda grein fyrir niðurstöðum endurmatsins. Frestur eiganda til athugasemda skal vera mánuður frá tilkynningu ákvörðunar. Hægt er að skoða bæði gildandi og fyrirhugað fasteignamat eigna á vefsíðu Þjóðskrár Íslands.

Skráning fasteignar

Fasteignir, hluta þeirra og einstök mannvirki skal skrá í fasteignaskrá lögum samkvæmt. Breytingar á skráðri notkun fasteignar er háð byggingarleyfi Embættis byggingarfulltrúa. Hægt er að óska eftir byggingarleyfi á vefsíðu byggingarfulltrúa.

A-skattflokkur 0,18% af fasteignamati

Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, hesthús, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.

B-skattflokkur 1,32% af fasteignarmati

Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.

C-skattflokkur 1,60% af fasteignarmati

Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu-, og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu.

Lóðarleiga

Lóðarleiga er lögð á allar leigulóðir sem hlutfall af lóðarhlutamati. Leigugjaldið fyrir íbúðarhúsalóðir er 0,2% af lóðamati þeirra en 1,0% fyrir atvinnulóðir.

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar, Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, veitir allar upplýsingar um endurnýjun og breytingar á lóðarleigusamningum í síma 4 11 11 11. Einnig má leita upplýsinga með því að senda tölvupóst á netfangið upplysingar@reykjavik.is. Hægt er að óska eftir endurnýjun á lóðarleigusamningi á Rafrænni Reykjavík.

Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs og gjald vegna endurvinnslustöðva

Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs og gjald vegna endurvinnslustöðva er lagt á skv. 2. mgr., 23. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og 5. mgr. 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Gjaldið miðast við fjölda og stærð íláta við hverja húseign, losunartíðni þeirra og tegund úrgangs. Í fjöleignarhúsum er gjöldunum skipt eftir hlutfallstölu eigenda í viðkomandi sameign sbr. 43. og 45. gr. laga um fjöleignarhús nr. 26/1994.

Gjaldið er 34.200 kr. fyrir hverja 240 l tunnu undir blandaðan úrgang sem losuð er á 14 daga fresti, 21.000 kr. fyrir hverja 120 l tunnu undir blandaðan úrgang sem losuð er á 14 daga fresti.  Gjaldið er 13.200 kr. fyrir 120 l tunnu undir lífúrgang sem losuð er á 14 daga fresti, 10.200 kr. fyrir 240 l tunnu undir endurvinnanlegan pappír og pappa sem losuð er á 21 daga fresti og 10.600 kr. fyrir hverja 240 l tunnu undir endurvinnanlegt plast sem losuð er á 21 daga fresti. Fyrir hvert 660 l ker undir blandaðan úrgang sem losað er á 14 daga fresti er gjaldið 94.050 kr., fyrir 660 l ker undir pappír og pappa losað á 21 daga fresti er gjaldið 28.050 kr. og fyrir 660 l ker undir plast sem losað er á 21 daga fresti er gjaldið 29.150 kr. Sé ílátum fjölgað, fækkað eða losunartíðni breytt á árinu miðast gjaldið við þá viku sem breytingarnar fara fram. Sé ílátum undir blandaðan úrgang fjölgað leggst 3.500 kr. gjald fyrir akstur og skráningu.

Þurfi að draga ílát lengra en 15 metra að hirðubíl til losunar leggst 8.300 kr. álag á hverja 240 l tunnu sem losuð er á 14 daga fresti, 6.100 kr. álag á hverja 120 l tunnu sem losuð er á 14 daga festi og 5.400 kr. álag á hverja 240 l tunnu sem losuð er á 21 daga fresti. Sama gildir um 660 l ker og leggst 22.825 kr. álag á hvert ker undir blandaðan úrgang sem losað er á 14 daga fresti en 14.850 kr. álag á ker sem losuð eru á 21 daga fresti. Til að standa undir hlutdeild Reykjavíkurborgar í rekstri endurvinnslustöðva SORPU bs. er lagt á endurvinnslustöðvagjald 17.850 kr. Álagning á gjaldi fyrir meðhöndlun úrgangs og gjaldi vegna endurvinnslustöðva er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfs- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu.

Gjald fyrir hverja losun djúpgáms undir blandaðan úrgang er 20.100 kr. fyrir 3 m3 gám, 24.800 kr. fyrir 4 m3 gám og 29.400 kr. fyrir 5 m3 gám. Losun djúpgáma undir endurvinnanlegan pappír og pappa er 6.300 kr. fyrir hverja losun á 3 m3 gámi, 6.300 kr. fyrir losun á 4 m3 gámi og 6.300 fyrir losun á 5 m3 gámi. Hver losun djúpgáma undir endurvinnanlegt plast er 6.700 kr. á 3 m3 gámi, 6.800 kr. á 4 m3 gámi og 6.900 kr. á 5 m3 gámi.

Frekari upplýsingar um sorphirðu má finna á vefsíðu umhverfis- og skipulagssviðs.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 - 14, veitir allar upplýsingar um álagningu og breytingar á sorphirðugjaldi í síma 4 11 11 11. Einnig má leita upplýsinga með því að senda tölvupóst á netfangið sorphirda@reykjavik.is.