Skilyrði sem þarf að uppfylla

Til að fá sérstakan húsnæðisstuðning þarf að uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:

  • Réttur umsækjanda til húsnæðisbóta er staðfestur.
  • Umsækjandi er orðinn 18 ára og á lögheimili í Reykjavík. Heimilt er að veita undanþágu vegna 15-17 ára barna sem leigja herbergi á heimavist eða námsgörðum vegna náms fjarri lögheimili.
  • Leiguhúsnæði þarf að vera í Reykjavík nema um sé að ræða húsnæði fyrir 15-17 ára börn.
  • Staða umsækjanda verður að vera metin að lágmarki til sex stiga í matskerfi, þar af að lágmarki til tveggja stiga hvað varðar félagslegar aðstæður.
  • Samanlagðar tekjur umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, séu undir efri tekjumörkum samkvæmt 5. gr. reglna um sérstakan húsnæðisstuðning. 
  • Samanlagðar eignir umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, á síðastliðnu ári séu ekki hærri en 5.769.000 kr.

Umsókn

Sá sem er skráður fyrir leigusamningi að íbúðarhúsnæði getur sótt um sérstakan húsnæðisstuðning. Aðrir íbúar teljast heimilismenn í umsókn. Séu fleiri en einn heimilismaður aðilar að leigusamningi um íbúðarhúsnæðið er gert ráð fyrir að heimilismenn komi sér saman um hver þeirra skuli vera umsækjandi um sérstakan húsnæðisstuðning. Athuga að fyrst þarf að sækja um húsnæðisbætur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.

Hægt er að sækja um sérstakan húsnæðisstuðning með því að skila útfylltri umsókn á þjónustumiðstöð í því hverfi sem umsækjandi á lögheimili. Umsækjandi og heimilisfólk 18 ára og eldra skrifa undir umsókn. Réttur til greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings myndast í þeim almanaksmánuði sem umsókn er móttekin á þjónustumiðstöð séu skilyrði reglna um sérstakan húsnæðisstuðning uppfyllt.

Umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning gildir í 12 mánuði frá umsóknardegi. Til þess að viðhalda gildi umsókna þarf umsækjandi að endurnýja umsókn innan 12 mánaða frá umsóknardegi og síðan á 12 mánaða fresti frá þeim degi. Endurnýjun umsóknar skal vera skrifleg.


Mat á umsókn

Við afgreiðslu umsóknar á þjónustumiðstöð fer fram mat á aðstæðum umsækjanda sbr. matsviðsmið í fylgiskjali með reglum Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning.


Spurningum og athugasemdum um móttöku og meðferð umsókna má beina til þjónustumiðstöðva velferðarsviðs. Fyrir nánari upplýsingar er vísað á reglur Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning og á dálkinn Spurt og svarað hér fyrir neðan.

Sýna allt Loka öllu

Sá sem er skráður fyrir leigusamningi að íbúðarhúsnæði getur sótt um sérstakan húsnæðisstuðning. Aðrir íbúar teljast heimilismenn í umsókn. Séu fleiri en einn heimilismaður aðilar að leigusamningi um íbúðarhúsnæði er gert ráð fyrir að heimilismenn komi sér saman um hver þeirra skuli vera umsækjandi um sérstakan húsnæðisstuðning. Athuga að fyrst þarf að sækja um húsnæðisbætur hjá Greiðslustofu ÍLS.

Hægt er að sækja um sérstakan húsnæðisstuðning með því að skila útfylltri umsókn á þjónustumiðstöð í því hverfi sem umsækjandi á lögheimili. Umsækjandi og heimilisfólk 18 ára og eldra skrifa undir umsókn. 

Réttur til greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings myndast í þeim almanaksmánuði sem umsókn er móttekin á þjónustumiðstöð séu skilyrði reglna um sérstakan húsnæðisstuðning uppfyllt.

Til að eiga rétt á húsnæðisbótum þarf að uppfylla nokkur skilyrði. Kynntu þér málið á vefnum husbot.is.

Heimilt er að samþykkja umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning þó svo að ekki liggi fyrir leigusamningur þegar liggur fyrir að umsækjandi er í húsnæðisleit. Gildistími umsóknar er þrír mánuðir frá samþykkisdegi en greiðsla sérstaks húsnæðisstuðnings hefst ekki fyrr en réttur til húsnæðisbóta hefur verið staðreyndur.

Allir umsækjendur sem leigja íbúðarhúsnæði á almennum leigumarkaði þurfa að hafa þinglýstan húsaleigusamning til að eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi.

Þeir sem þurfa ekki að þinglýsa húsaleigusamningi eru:

  • Þeir sem taka á leigu íbúðarhúsnæði sem er í eigu ríkisins eða sveitarfélaga.
  • Námsmenn sem taka á leigu herbergi eða íbúð á heimavist eða námsgörðum sem tengjast viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis. Þessi regla gildir þó ekki um námsmenn sem leigja herbergi á almennum markaði eða hluta af íbúð á almennum leigumarkaði.
  • Þeir sem hafa tímabundin afnot af húsnæði til eigin nota í kjölfar nauðungarsölu. Ákvörðun sýslumanns þess efnis þarf þá að liggja fyrir. 
  • Þeir sem dvelja á áfangaheimilum.

Já, þær skipta máli. Ef um er að ræða einn heimilismann skerðast greiðslur ekki ef tekjur eru undir 4.500.677 kr. á ári eða 375.056 kr. á mánuði. Þegar tekjur eru orðnar hærri en 5.625.846 kr. á ári eða 468.821 kr. á mánuði fellur réttur til sérstaks húsnæðisstuðnings niður.

Ef um er að ræða tvo heimilismenn skerðast greiðslur ekki ef samanlagðar tekjur eru undir 5.952.508 kr. á ári eða 496.042 kr. á mánuði. Þegar tekjur eru orðnar hærri en 7.440.635 kr. á ári eða 620.053 kr. á mánuði fellur réttur til sérstaks húsnæðisstuðnings niður.

Ef um er að ræða þrjá heimilismenn skerðast greiðslur ekki ef samanlagðar tekjur eru undir 6.968.790 kr. á ári eða 580.733 kr. á mánuði. Þegar tekjur eru orðnar hærri en 8.710.988 kr. á ári eða 725.916 kr. á mánuði fellur réttur til sérstaks húsnæðisstuðnings niður.

Ef um er að ræða fjóra eða fleiri heimilismenn skerðast greiðslur ekki ef samanlagðar tekjur eru undir 7.549.523 kr. á ári eða 629.127 kr. á mánuði. Þegar tekjur eru orðnar hærri en 9.436.904 kr. á ári eða 786.409 kr. á mánuði fellur réttur til sérstaks húsnæðisstuðnings niður.

Já. Samanlagðar eignir umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, á síðastliðnu ári skulu ekki vera hærri en 5.769.000 kr. Um er að ræða nettó eign, þ.e. allar eignir að frádregnum skuldum.

Eignir eru t.d. innistæður á bankareikningum, bílar, hjólhýsi, mótorhjól, fasteignir og hlutabréfaeign, samkvæmt skattskýrslu.

Skuldir eru allar skuldir í árslok samkvæmt skattskýrslu.

Já, þeir sem greiða 40 þúsund og minna í leigu á mánuði geta ekki fengið sérstakan húsnæðisstuðning.

Já. Íbúðarhúsnæðið þarf að uppfylla lágmarksskilyrði, þ.e. eitt svefnherbergi ásamt séreldhúsi eða séreldurnaraðstöðu og sérsnyrtingu og baðaðstöðu. Ekki er hægt að sækja um húsnæðisbætur ef um er að ræða atvinnuhúsnæði skv. fasteignaskrá.

Námsmenn sem taka á leigu herbergi eða íbúð á heimavist eða námsgörðum sem tengjast viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis hafa undanþágu frá þessari reglu og geta fengið húsnæðisbætur fyrir leigu á herbergi.

Það sama á við um sambýli fatlaðs fólks í húsnæðisúrræðum og sambýli einstaklinga á áfangaheimilum.

Það fer eftir aðstæðum, tekjum og eignum allra heimilismanna eldri en 18 ára.

Sérstakur húsnæðisstuðningur er reiknaður sem ákveðið hlutfall af húsnæðisbótum þannig að fyrir hverjar 1.000 kr. fær leigjandi greiddar 1.000 kr. í sérstakan húsnæðisstuðning, að teknu tilliti til lækkunar samkvæmt öðrum skilyrðum reglna Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðnings og að teknu tilliti til áhrifa tekna.

Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur geta aldrei numið hærri fjárhæð en samtals 90.000 kr.

Upphæð sérstaks húsnæðisstuðnings tekur mið af tekjum allra heimilismanna eldri en 18 ára.

Umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning gildir í 12 mánuði frá umsóknardegi. Til þess að viðhalda gildi umsókna þarf umsækjandi að endurnýja umsókn innan 12 mánaða frá umsóknardegi og síðan á 12 mánaða fresti frá þeim degi. Endurnýjun umsóknar skal vera skrifleg.

Greiðsla sérstaks húsnæðisstuðningur fellur niður frá og með næstu mánaðamótum eftir að skilyrði reglna Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning eru ekki lengur uppfyllt, þegar leigusamningur fellur úr gildi eða ef umsókn er ekki endurnýjuð innan 12 mánaða frá umsóknardegi og síðan á 12 mánaða fresti frá þeim degi.

Sérstakur húsnæðisstuðningur greiðist umsækjanda í fyrstu viku hvers almanaksmánaðar og er greiddur eftir á fyrir leigutíma undanfarandi almanaksmánaðar eða hluta úr almanaksmánuði, hefjist leigutími síðar en fyrsta dag almanaksmánaðar eða ljúki fyrir síðasta dag almanaksmánaðar. Samningur sem kann að vera í gildi milli umsækjanda og leigusala eða þriðja aðila um fyrirframgreiðslu húsnæðiskostnaðar breytir engu hér um.

Sérstakur húsnæðisstuðningur er greiddur inn á þann reikning sem umsækjandi tilgreinir í umsókn. Heimilt er að greiða sérstakan húsnæðisstuðning til leigusala samkvæmt skriflegri beiðni umsækjanda. Sérstakur húsnæðisstuðningur er greiddur beint til Félagsbústaða hf. ef umsækjandi leigir íbúð á vegum Félagsbústaða hf.

Nei. Sérstakur húsnæðisstuðningur er undanþeginn skatti.

Sérstakur húsnæðisstuðningur er ekki greiddur lengra aftur en frá þeim almanaksmánuði sem umsóknin er móttekin. Óheimilt er að greiða sérstakan húsnæðisstuðning lengra aftur í tímann, þrátt fyrir að leiga hafi hafist fyrr og leigusamningur liggur fyrir því til staðfestingar.

Veita skal sérstakan húsnæðisstuðning til foreldra eða forsjáraðila 15–17 ára barna sem leigja herbergi á heimavist eða námsgörðum hér á landi vegna náms fjarri lögheimili. Sérstakur húsnæðisstuðningur skal vera óháður tekjum og eignum foreldra eða forsjáraðila og nemur 60% af leigufjárhæð. Með umsókn um slíkan stuðning skal leggja fram húsaleigusamning og staðfestingu á námi barns.